Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa valvottiin psykososiaalista kuormitusta ja työaikalakia

Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuosien 2013–2016 aikana asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin tekemän työsuojeluvalvonnan tulokset julkaistiin maaliskuun lopussa.

Työsuojeluvalvonnan keskeisinä tuloksina todettiin seuraavat asiat:

  • Psykososiaalinen työkuormitus oli valtaosassa työpaikkoja melko hyvin hallinnassa. Työpaikoilla oli panostettu työhyvinvointiin, ja työntekijöiden kuormittumista seurattiin jatkuvasti erilaisin keinoin. Monilla oli kuitenkin puutteita siinä, että työnantaja ei ollut järjestelmällisesti ja riittävän kattavasti tunnistanut ja arvioinut psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Tällöin olennaisia kuormitustekijöitä voi jäädä huomaamatta.
  • Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä oli monilla puutteita: selvitys ei ollut ajan tasalla tai siinä ei ollut riittävän kattavasti tunnistettu ja arvioitu psykososiaalisia kuormitustekijöitä.
  • Työaikalain soveltamisesta annettiin toimintaohje lähes kolmasosalle työnantajista. Osassa työpaikoista työaikalakia ei sovellettu toimiston lakimiehiin. Lakimiehillä ja asianajajilla ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole sellaista johtamiseen rinnastettavaa itsenäistä päätösvaltaa, että he jäisivät kokonaan työaikalain ulkopuolelle.
  • Työaikakirjanpidossa oli puutteita yli puolessa työpaikoista. Kaikissa toimistoissa lakimiesten työaikaa seurattiin, mutta seuranta ei aina täyttänyt työaikakirjanpidon vaatimuksia. Tavallinen puute oli se, että ylityötunnit eivät ilmenneet erikseen työaikakirjanpidosta.

Moni yllä olevista asioista oli Nulalle ja monelle nulalaiselle entuudestaan tuttuja. Nula ottaa selvityksessä esille nousseet asiat huomioon tulevassa edunvalvonnassaan. Lisäksi Nula kannustaa asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa työskenteleviä jäseniään pitämään esiin nousseita asioita esillä myös omilla työpaikoillaan.

Koko raportti työsuojeluvalvonnasta on luettavissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston Tyosuojelu.fi-sivustolla, ja se on saatavissa myös suoraan ohesta.

[wpfilebase tag=file id=158 tpl=simple /]
Nuoret Juristit ry