Juristit ja oikkarit eduskuntavaaleissa – Nula haki ehdokkaiden linjauksia!

Nuoret Lakimiehet ry lähestyi eduskuntavaaliehdokkaina olevia nuoria juristeja ja oikeustieteen opiskelijoita kahdella kysymyksellä tulevaisuuden haasteista. Puoluetoimistoista saatujen tietojen perusteella ehdokkaille lähetettiin seuraavat kysymykset:

  1. Mitkä ovat Suomen työmarkkinoiden kolme suurinta haastetta?
  2. Miten kehittäisit oikeuslaitoksen toimintaa?

Vastauksia saatiin vihreiden, kokoomuksen, perussuomalaisten ja RKP:n ehdokkailta. Vaalipiireistä edustetuiksi tulivat Helsinki, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Vaasa. Ehdokkaiden vastaukset näet klikkaamalla ehdokkaan nimeä alla:


Daniel Sazonov

Daniel Sazonov22-vuotias oikeustieteen ylioppilas Helsingin vaalipiiristä, Kokoomus
http://www.danielsazonov.fi/

Mitkä ovat Suomen työmarkkinoiden kolme suurinta haastetta?

Keskeinen ongelma on se, että talous ei vedä, jolloin myöskään työpaikkoja ei synny. Toisaalta työmarkkinamme ovat niin jäykät, että työllistämiskynnys nousee usein liian suureksi. Tarvitsemme siis joustavammat työmarkkinat eli vapaampaa paikallista ja yksilötason sopimista vanhakantaisen TES -järjestelmän sijaan. Kolmantena tarvitsemme perustulomaisen sosiaaliturvan, joka tekee työn vastaanottamisesta aina kannattavaa ja helpottaa useamman työn tai palkkatyön ja yrittämisen yhdistämistä.

Miten kehittäisit oikeuslaitoksen toimintaa?

Aivan keskeistä on turvata oikeuslaitoksen riittävät resurssit, jotta järjestelmä toimii ja käsittelyajat pysyvät riittävän lyhyinä. Tämä ei ole merkityksellistä vain oikeuslaitoksen itsensä kannalta, vaan ennen kaikkea yhteiskunnallisesti. Oikeuslaitoksen rakenteellista uudistamista (esim. erillisistä hallintotuomioistuimista luopuminen) voitaisiin mielestäni harkita.


Emmi Wehka-aho

Emmi Wehka-aho29-vuotias juristi Uudenmaan vaalipiirissä, Vihreät
http://www.emmiw.fi/

Mitkä ovat Suomen työmarkkinoiden kolme suurinta haastetta?

1. Vanhentuneet rakenteet. Työelämän pelisäännöt on saatettava vahvemmin demokraattisen päätöksenteon piiriin ja paikallista sopimista on helpotettava.
2. Sirpaleinen ja tehoton sosiaaliturvajärjestelmä, joka ei kannusta työntekoon. Perustulo rohkaisisi yrittäjyyteen ja vähentäisi byrokratiaa.
3. Nuorten eriarvoistuminen. Koulutus- ja terveyserojen kasvaessa yhä suurempi osa ikäluokasta putoaa yhteiskunnan kelkasta. Panostetaan koulutukseen ja mielenterveyttä tukeviin palveluihin.

Miten kehittäisit oikeuslaitoksen toimintaa?

Yleisille tuomioistuimille tulisi jättää vain riitaisimmat kysymykset, joiden ratkaisuun vaaditaan laintulkintaa. Esimerkiksi avioerot tulisi siirtää maistraattien käsiteltäväksi, koska eron myöntäminen ei nykyisin vaadi enää oikeudellista harkintaa. Vaihtoehtoisia riidanratkaisumalleja kuten sovittelua on hyödynnettävä enemmän ja lasten huoltajuusriitoja pyrittävä vähentämään kuntien perheoikeudellisia palveluita vahvistamalla.


Heikki Vestman

Heikki Vestman30-vuotias juristi Uudenmaan vaalipiiristä, Kokoomus
http://www.heikkivestman.fi/

Mitkä ovat Suomen työmarkkinoiden kolme suurinta haastetta?

Mielestäni Suomen työmarkkinoiden ensimmäinen haaste on työmarkkinoiden joustamattomuus, joka ei ole mahdollistanut Suomen kilpailukyvyn ylläpitämistä. Toiseksi haasteena on palkkaamisen kalleus ja vaikeus, mikä osin liittyy edelliseen, ja työllistämisen kynnystä on madallettava. Kolmanneksi näen ongelmana, että työt kasautuvat entistä voimakkaammin työssä oleville. Työhyvinvoinnista on pidettävä myös juridiikan alalla kiinni.

Miten kehittäisit oikeuslaitoksen toimintaa?

Suomen panostukset oikeudenhoitoon eivät ole vuosiin kestäneet vertailua muihin Pohjoismaihin – tästä huolimatta oikeudenhoitoon on tehty leikkauksia, jotka vaarantavat sekä oikeusturvan tehokkuuden että saatavuuden. Oikeuslaitoksen resurssit onkin korjattava sekä riidattomat asiat siirrettävä pois tuomioistuimista ja selvät rattijuopumustapaukset rangaistusmääräysmenettelyyn. Tuomioistuinvirasto on perustettava turvaamaan tuomioistuimien riippumaton asema.


Saara Ilvessalo

Saara Ilvessalo25-vuotias oikeusnotaari Varsinais-Suomen vaalipiiristä, Vihreät
http://www.saarailvessalo.net/

Mitkä ovat Suomen työmarkkinoiden kolme suurinta haastetta?

Työttömyys ja viennin vähyys ovat suurin ongelma, ja siksi valtion pitää nyt satsata tulevaisuuteen sekä luoda uutta työtä investoimalla esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon, homekoulujen korjaamiseen ja raiderakentamiseen. Sosiaaliturva ei ole pysynyt työelämän uudistumisen ja sirpaloitumisen vauhdissa, minkä takia Suomeen tarvitaan perustulo tekemään työnteosta aina kannattavaa. Lisäksi itsensä ja muiden työllistämistä pitää edistää tukemalla erityisesti pk-yrityksiä ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

Miten kehittäisit oikeuslaitoksen toimintaa?

Vihreät ovat kuluneella kaudella jokaisessa budjettiriihessä vastustaneet oikeuslaitoksen säästöjä. Suomalainen oikeusvaltio ja oikeusturva vaarantuvat jatkuvilla säästöillä, ja siksi oikeuslaitokselta ei enää saisi säästää. Sähköisiä palveluita pitää kehittää jatkossakin, rikosten ennaltaehkäisyä tehostaa ja esitutkinnan, syyteharkinnan sekä oikeudenkäyntien joutuisuutta parantaa.


Lauri Kattelus

Lauri Kattelus25-vuotias oikeustieteen opiskelija Varsinais-Suomen vaalipiiristä, Kokoomus
http://laurikattelus.fi/

Mitkä ovat Suomen työmarkkinoiden kolme suurinta haastetta?

Työ muuttuu monella tavalla. Etätyö yleistyy. Palkkausmallit uudistuvat ja työajat muuttuvat entistä joustavammiksi. Nykyinen työlainsäädäntö ei ole pysynyt työn käsitteen muutoksen perässä. Lainsäädännöstä on tehtävä joustavasti erilaiset työn muodot  huomioon ottava.

Miten kehittäisit oikeuslaitoksen toimintaa?

Kouluttamalla oikeuslaitoksen työntekijöitä digitalisaation hyödyistä ja päivittämällä esimerkiksi tietojärjestelmät nykyaikaisemmiksi, jotta toiminta tehostuisi.


Ville Tavio

Ville Tavio30-vuotias juristi Varsinais-Suomen vaalipiiristä, Perussuomalaiset
http://www.villetavio.fi/

Mitkä ovat Suomen työmarkkinoiden kolme suurinta haastetta?

Teollisuuden työpaikkojen lisääminen ja pelkkä säilyttäminen on nykytilanteessa todellinen haaste. Pienten ja keskisuurten yritysten työllistämismahdollisuuksia tulisi pikaisesti parantaa. Maassa jo
asuvien ei-työperäisten maahanmuuttajien siirtäminen tukien varasta työelämään on myös perussuomalainen tavoite.

Miten kehittäisit oikeuslaitoksen toimintaa?

Hallinto-oikeuksien suullisia käsittelyjä tulisi lisätä EIS:n 6 artiklan hengessä. Oikeusjärjestelmämme yksi heikkous on, että hyvin merkityksellisissäkään asioissa ei aina järjestetä suullista pääkäsittelyä hallinto-oikeudessa. Lisäksi konkreettisena ehdotuksena mainittakoon, että kehittäisin rikosperusteisen karkottamisprosessin, jossa käsittely tapahtuisi hallinto-oikeuksien sijasta rikosasian yhteydessä käräjäoikeudessa.


Miisa Karjalainen

Miisa Karjalainen33-vuotias juristi Pirkanmaan vaalipiiristä, Vihreät
http://miisakarjalainen.fi/

Mitkä ovat Suomen työmarkkinoiden kolme suurinta haastetta?

Työvoiman vanheneminen ja eläkepommi, joka tulee johtamaan työmarkkinoiden selvään rakennemuutokseen; työtä tulee olemaan tarjolla yhä enemmän aloilla, joille jo nyt on ollut vaikea saada tekijöitä. Tähän liittyy osittain myös ulkomailta tuleviin työntekijöihin sovellettava tarveharkinta, joka myös vaikeuttaa työntekijöiden saamista avoinna oleviin työpaikkoihin. Lisäksi Suomessa työvoiman hinta on haasteellisen korkea; pienyrittäjien on vaikea työllistää useaa ulkopuolista työntekijää ja esimerkiksi palvelujen (oli ala mikä tahansa) hankkiminen Suomessa on erittäin kallista.

Miten kehittäisit oikeuslaitoksen toimintaa?

Oikeuslaitoksen toimintaa voitaisiin ensinnäkin kehittää uudistamalla tuomioistuinharjoittelu tai ottamalla käyttöön varsinainen tuomarikoulutus, sillä nykyinen järjestelmä ei varsinaisesti kannusta tuomioistuinharjoittelun suorittamiseen esim. palkkauksen tai valintamenettelyn osalta. Lisäksi pitäisi pyrkiä yhdenmukaisempaan oikeuskäytäntöön eri puolilla Suomea sijaitsevissa tuomioistuimissa; nykyisellään oikeuskäytäntö ja sitä myötä kansalaisten oikeusturva vaihtelee liikaa sen mukaan, millä paikkakunnalla/alueella asia käsitellään. Kehittäminen edellyttää myös riittäviä resursseja; toivon, ettei tuomioistuinlaitosta enää supistettaisi esimerkiksi keskittämällä käräjäoikeuksien toimintoja suurimmille paikkakunnille.


Joakim Strand

Joakim Strand32-vuotias juristi Vaasan vaalipiiristä, RKP
http://89.250.60.132/joakimstrand/

Mitkä ovat Suomen työmarkkinoiden kolme suurinta haastetta?

Suomessa on nyt herättävä siihen, että etenkin julkiset infra- sekä T&K-panostukset on ohjattava sellaisille seuduille, joissa teollisuuden jalostusarvo ja vienti ovat korkeimmillaan – kuten Vanhan Vaasan läänin alueelle. Tämä luo uuttaa vaurautta koko maahan. Jos esim. Wärtsilä ta ABB muuttaavat Vaasasta, häviävät ne Suomesta kokonaan.

Miten kehittäisit oikeuslaitoksen toimintaa?

Pitää turvata oikeuslaitoksen resurssit.

Kirjoittaja: Antti Vaaja

Nuoret Juristit ry