Kuulumisia Lakimiesliiton valiokunnista

Nuoret Lakimiehet ovat useiden edustajiensa kautta aktiivisesti mukana Lakimiesliiton valiokunnissa. Mitä näissä valiokunnissa sitten tapahtuu? Ohessa on lyhyt katsaus valiokunnissa syksyn 2014 aikana käsiteltyihin nuoriin juristeihin liittyviin aiheisiin.

Yksityissektorin valiokunta

Lupalakimiesjärjestelmä ja sen vaikutukset vastavalmistuneiden lakimiesten työllistymiseen ovat puhuttaneet Lakimiesliitossa aktiivisesti. Yksityissektorin valiokunnassa on keskusteltu lupalakimiehiltä vaadittavan ”oikeudenkäyntikurssin” liittämistä osaksi OTM-tutkintoa esimerkiksi valinnaisena opintojaksona. Neuvottelut asiasta oikeustieteellisten tiedekuntien kanssa ovat käynnissä, ja hankkeeseen on lähtökohtaisesti suhtauduttu myönteisesti. Lisäksi valiokunta on suunnitellut vuodelle 2015 uusille lupalakimiehille suunnattua koulutusta ns. tapaohjeista, jotka lupalakimiehiä koskevat.

Keväällä 2014 aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksia useisiin asianajotoimistoihin työaikalakiin liittyvien kysymyksien selvittämiseksi. Valiokunta seuraa tilannetta. Asia on tällä hetkellä työneuvoston käsittelyssä.

Oikeuspoliittinen valiokunta

Oikeuslaitosta uhkaavat säästöt ovat olleet voimakkaasti esillä valiokunnassa, ja Lakimiesliitto on asettunut vastustamaan niitä. Keskustelussa on korostettu, että olisi tärkeää määritellä oikeudenhoidon tulevaisuuden tavoitteet ennen mahdollisten leikkausten suunnittelua. Nula pitää tilannetta nuorten lakimiesten osalta erityisen huolestuttavana, sillä leikkaukset saattaisivat esimerkiksi vähentää jo nyt vähälukuisia auskultointipaikkoja entisestään.

Oikeuspoliittisen valiokunnan keskuudessa laadittiin kuluneen vuoden aikana oikeusturvaohjelma, jossa oikeusvaltion kehitystä on tarkasteltu erityisesti tulevaisuusorientoituneesti eli vahvasti nuorten lakimiesten työllisyysnäkymiin linkittyen.

Valiokunnassa on keskustelu myös uuden lupalakimiesjärjestelmän aiheuttamista ongelmista vastavalmistuneiden työllistymiseen liittyen. Nuoret Lakimiehet on ajanut järjestelmää, jossa vastavalmistuneilla olisi todellinen mahdollisuus saada kelpoisuus lupalakimiehenä toimimiseen heti valmistumishetkellä ilman maksullisia lisäopintoja.

Kirjottaja: Antti Vaaja

Nuoret Juristit ry