Nula lausui toistamiseen tuomioistuinlakiuudistuksesta

Oikeusministeriössä on käynnissä tuomioistuinlaitosta säätelevän lainsäädännön uudistamishanke. Ministeriö pyysi muiden järjestöjen joukossa myös Nuoret Lakimiehet ry:ltä lausuntoa tuomioistuinlain jatkovalmistelun tuloksista.

Auskultointiin positiivisia uudistuksia

Tuomioistuinharjoittelua eli auskultointia on tarkoitus uudistaa. Käräjänotaarien haku- ja valintaprosessi keskitettäisiin jatkossa tuomarinkoulutuslautakunnan tehtäväksi. Nulan näkemyksen mukaan tämä lisäisi valintaprosessin läpinäkyvyyttä ja vähentäisi byrokratiaa. Valinnat suoritettaisiin jatkossa kerran vuodessa nykyisen kahdesti vuodessa tapahtuvan hakuprosessin sijasta. Nula näkee tässä enemmän positiivista kuin negatiivista – kun resurssit ovat niukkoja, on parempi säästää hallinnollisesta työstä kuin vaarantaa auskultointipaikkojen nykyäänkin vähäinen määrä.

Notaarien koulutusta ja heitä koskevaa ns. tutortuomarijärjestelmää aiotaan kehittää, mitä Nula pitää hyvänä uudistuksena.

Koulutusviralle ei perusteita – tavoitteeksi tuomarien monipuolinen osaaminen

Nykyinen uudistusesitys pitää sisällään assessorin koulutusviran perustamisen. Assessorit toimisivat mm. hovi- ja hallinto-oikeuksissa tuomareina eräänlaisella koulutusstatuksella.

Nula vastustaa esitystä tältä osin. Assessorit tekisivät käytännössä tuomarin tehtäviä alemmalla palkkauksella. Tämä asettaisi assessorit perusteettomasti eriarvoiseen asemaan.

Nulan näkemyksen mukaan juristien urakierto on nykyisellään varsin vähäistä ja sitä pitäisi pikemminkin lisätä. Mikäli koulutusvirka ei käytännössä takaisi seuraavaa askelta eli varsinaista tuomarin virkaa, ei tällaisesta koulutusvirasta muodostu ylipäätään houkuttelevaa. Nula katsoo tällaisen järjestelmän johtavan käytännössä siihen, että tuomioistuinlaitoksen palvelukseen on vielä nykyistäkin hankalampaa hakeutua muiden urapolkujen kautta.

[wpfilebase tag=file id=144 tpl=simple /]
Nuoret Juristit ry