Mitä jokaisen tulisi tietää energiapolitiikasta?

Nuoret Lakimiehet teki tammikuussa 2016 excursion Energiateollisuus ry:hyn. Vierailun aiheina olivat energiapolitiikka sekä vastikään voimaan tullut Pariisin ilmastosopimus. Energiapolitiikasta nulalaisille alusti World Energy Council Finlandin toiminnanjohtaja Lauri Muranen ja ilmastosopimuksesta Energiateollisuuden ilmastopolitiikan ja päästökaupan asiantuntija Joona Turtiainen, joka oli itse seuraamassa ilmastosopimusneuvotteluita. Keskustelu yhteiskunnallisesti näistä yhteiskunnallisesti merkittävistä ja kiinnostavista aiheista (ja aiheiden ympärillä) olikin varsin vilkasta.

Excu Energiateollisuuteen 27.1.2016

Hyvän keskustelun jatkamiseksi Lauri Muranen lupasi kirjoittaa omia ajatuksiaan aiheesta Nulan blogiin:


Mitä jokaisen tulisi tietää energiapolitiikasta?

Energian ulkopoliittiset ja kansantaloudelliset ulottuvuudet sekä huoli ilmastonmuutoksesta ovat nostaneet energiapolitiikan merkittäväksi yhteiskunnallisen keskustelun aihepiiriksi. Voimakkaaksikin yltyvä dialogi on myönteistä, mutta ajoittain on hyvä miettiä perusasioita, kuten sitä miten energiapolitiikan onnistumista voidaan arvioida. Jos näistä kriteereistä ei olla lähellekään samaa mieltä, voisimme silloin aivan yhtä hyvin käydä eri keskusteluita.

Yksi tapa lähestyä asiaa on maailman energianeuvoston (World Energy Council) lanseeraaman työkalun, energiatrilemman, avulla. Sillä mitataan maiden energiapolitiikan onnistumista kolmen erilaisen mittarin avulla. Trilemma arvioi maiden kykyä tasapainoilla energianturvallisuuden (huolto- ja toimitusvarmuus), ympäristönäkökohtien sekä hinnan välillä.

Balancing the Energy Trilemma

On tyypillistä, että eri aikoina jokin näistä kolmesta tekijästä dominoi poliittista keskustelua muiden ulottuvuuksien kustannuksella. Prioriteettien nopea vaihtuminen voi puolestaan johtaa poukkoilevaan politiikkaan. Trilemma-selvityksen tarkoituksena on auttaa valtioita suunnittelemaan energiapolitiikkaansa ja mitata sen onnistumista siten, että politiikan kaikki ulottuvuudet otetaan huomioon tasapuolisesti.

Myös Suomen onnistumista on arvioitu

Vuoden 2015 selvityksessä Suomen sijoitus on pudonnut yhden sijan (yhdeksänneksi), vaikka politiikan onnistumisesta saatu ”arvosana” onkin parantunut.  Erityisen hyvin Suomi on pärjännyt energian saatavuutta ja hintaa mittaavan indikaattorin osalta. Ympäristönäkökohtia mitattaessa Suomella on jonkin verran kirittävää, vaikka heikompaa tulosta selittääkin Suomen kylmä ilmasto ja energiaintensiivinen elinkeinorakenne – molemmat kasvattavat suhteellista energiankulutuksen asukasta kohden.

On selvää, että täysin yhteismitallisia kriteereitä energiapolitiikan arvioimiseksi on mahdotonta tehdä. Valtioiden lähtökohdissa on suuria eroja, joihin ei pysty suoraan vaikuttamaan – Suomella ei ole käytössään samanlaisia luonnonvaroja kuin Norjalla (vesivoima, öljy ja kaasu). Yksinkertaisuuden ja mielekkyyden vuoksi vertailuissa on tehtävä rajauksia, ja minkään maan kaikkia erikoispiirteitä ei voida täysin ottaa huomioon.

Selvitystä tehtäessä on tiedostettu mainittu kritiikki ja sitä käytetään jatkuvasti selvityksen kehittämisessä. On kuitenkin todettava, että arviot ovat samalla yhdenmukaisia ja antavat siten varsin hyvän kuvan eri maiden energiapolitiikan onnistumisesta mainituilla mittareilla sekä suhteessa toisiinsa. Trilemma-selvityksen kaltaisia tutkimuksia tarkasteltaessa on myös syytä muistaa, että pääasiassa julkisiin tilastoihin perustuvalla vertailulla voidaan arvioida jo toteutetun politiikan onnistumista – ei tulevaa.

Vaikka määrällisesti suurin osa Suomen energiapolitiikkaan vaikuttavasta lainsäädännöstä ja linjauksista tulee EU-tasolta, on kansallisilla päätöksillä yhä suuri merkitys sekä energia-alan että energian käyttäjien näkökulmasta.

Suomi päivittää energiastrategiaansa tämän vuoden aikana. Tässä työssä olisi hyvä ottaa huomioon tekijät jotka selittävät Suomen ja muiden vertailussa menestyneiden maiden onnistumista. Yksittäisten maiden menestyksen sijaan energiapolitiikassa tulee huomioida miten Suomen olosuhteissa voidaan ottaa energiatrilemman kaikki ulottuvuudet tasapuolisesti huomioon.

Kirjoittaja: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, World Energy Council Finland
Maailman energianeuvosto on lähes sadasta jäsenmaasta koostuva riippumaton energia-alan asiantuntijaverkosto.

Nuoret Juristit ry